Reálný účet

Dokumenty

Na tejto stránke sú vám k dispozícii dokumenty na stiahnutie, zoznámte sa s nimi! Nájdete tu dokumentáciu pre fyzickú aj právnickú osobu.

Obchodné podmienky - platné do 9.6.2019upravujú podmienky, za ktorých Patria poskytuje služby svojim zákazníkom Obchodné podmienky - platné od 10.6.2019upravujú podmienky, za ktorých Patria poskytuje služby svojim zákazníkom Sadzobník poplatkov - platný do 9.6.2019dokument, ktorý obsahuje údaje o cene za poskytované služby Sadzobník poplatkov - platný od 10.6.2019dokument, ktorý obsahuje údaje o cene za poskytované služby Rámcová zmluvaRámcová zmluva o poskytovaní investičných služieb Formulár pre obchodovanie s americkými CP – fyzická osobaformulár potvrdzujúci domicil vlastníkov cenných papierov pre účely zamedzenia dvojitého zdanenia z cp držaných v USA Zmluva o finančnej zábezpekeupravuje spôsob zjednávania finančnej zábezpeky v súvislosti s úverom alebo zápožičkou Formulár pre obchodovanie s americkými CP – právnická osobaformulár potvrdzujúci domicil vlastníkov cenných papierov pre účely zamedzenia dvojitého zdanenia z cp držaných v USA Príloha o obchodovaní na úverupravuje spôsob obchodovania na úver a vzájomné práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním peňažných prostriedkov Patrie zákazníkovi prostredníctvom úveru Investičný dotazníkdotazník pre obchodovanie s derivátmi a pre využívanie investičného poradenstva Príloha o obchodovaní na krátkoupravuje spôsob obchodovania na krátko a vzájomné práva a povinnosti súvisiace so zapožičiavaním zaknihovaných cenných papierov Informácie o tel. a bankovom spojenízoznam telefónnych čísel a bankových účtov Patria Finance ČSOB parametre fondov Evidencia zahraničných CP v CDCP - defaultné hodnoty Formulár FATCA - pasívne spoločnosti (W-8BEN-E) Daňová rezidencia SV pasívne spoločnosti
Zoznam bánk, v ktorých vedie Patria Finance účty s klientskymi prostriedkami Zoznam prevodných miest - platný do 9.6.2019 Zoznam prevodných miest - platný od 10.6.2019 Zoznam protistrán Oznamovacia povinnost obcanov a rezidentov USA Občania alebo rezidenti USA Prehlásenie o daňovom rezidentství - fyzická osoba Faxový pokyn k nákupu/predaju cenných papierov Informácie o spracovaní osobných údajov Súhlas s použitím údajov pre skupinu ČSOB Zabezpečenie a prístup k evidenčnému účtu Embargo politika skupiny KBC
Opatrenia k obmedzeniu stretu záujmovsúhrn organizačných a administratívnych opatrení prijatých za účelom, aby stret záujmov negatívne neovplyvňoval záujmy zákazníkov Informácie o finančných nástrojoch a súvisiacich rizikáchdokument, ktorý obsahuje základné predstavenie rôznych finančných nástrojov, ich výhody, nevýhody a súvisiace riziká Informácie o pravidlách vykonávania pokynovdokument, ktorý popisuje pravidlá a postupy pre vykonávanie pokynov s najlepším možným výsledkom pre zákazníkov Informácie k ochrane majetku zákazníkov Kategorizácia zákazníkov Reklamačný poriadok - platný do 9.6.2019upravuje hlavné zásady vybavovania reklamácií a sťažností zákazníka Reklamačný poriadok - platný od 10.6.2019upravuje hlavné zásady vybavovania reklamácií a sťažností zákazníka Princípy poskytovania investičného poradenstva a ostatných investičných služieb - platný do 9.6.2019 Princípy poskytovania investičného poradenstva a ostatných investičných služieb - platný od 10.6.2019 Súhrnný vplyv nákladov na návratnosť pri poskytovaní investičných služiebdokument, ktorý ukazuje príklady súhrnných vplyvov celkových nákladov investície na návratnosť investície
Ako spravovať investíciu?

Ako spravovať investíciu?

Jednoduchá a intuitívna správa portfólia doplnená o alerty. Vyskúšajte priamo v Demo aplikácii.

Neviete, ako začať?

Neviete, ako začať?

Pozrite si naše inštruktážne videá, manuály a články alebo nám zavolajte.

Poradíte mi s investíciou?

Poradíte mi s investíciou?

Využite profesionálne poradenstvo maklérov. Konzultácie, investičné odporúčania, sms informačný servis.

Analytická a spravodajská podpora?

Analytická a spravodajská podpora

Nastavte si zasielanie analytických správ, vytvorených na jednotlivé české a zahraničné akcie.