Patria Finance

MiFID

V souvislostí s implementací směrnice Evropské unie o trzích finančních nástrojů („Směrnice MiFID“) do českého právní řádu, a to zejména zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“), si Vám dovolujeme poskytnout povinné informace o společnosti Patria Finance, a.s., se sídlem Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7215 („Patria“), poskytovaných investičních službách, investičních nástrojích a souvisejících rizicích, opatřeních na ochranu majetku zákazníků (včetně systému odškodnění) a některých dalších změnách spojených s přijetím Směrnice MiFID.

 1. Patria Finance a poskytované investiční služby

  Patria je obchodníkem s cennými papíry, kterému bylo uděleno povolení k vykonávání hlavních a doplňkových investičních služeb dle ZPKT. Hlavní investiční služby může podle ZPKT vykonávat výlučně osoba s povolením České národní banky. Při poskytování investičních služeb podléhá Patria dozoru České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, www.cnb.cz („ČNB“).

  Zákazník může s Patrií komunikovat ve formě osobní komunikace. Pokyn se za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách podává elektronickou formou, telefonicky nebo písemně. Vzájemná komunikace mezi Patrií a zákazníkem v souvislosti s poskytováním investičních služeb probíhá v českém jazyce. Zákazník je oprávněn požadovat komunikaci a informace v anglickém nebo slovenském jazyce. Patria informuje zákazníka o obchodech, které pro něho uzavřela, v termínech sjednaných se zákazníkem, nejméně však ve lhůtách stanovených právními předpisy. Další údaje o povaze, četnosti a termínech zasílaných informací o poskytovaných službách jsou obsaženy v Obchodních podmínkách společnosti Patria.

  Patria poskytuje investiční služby dle ZPKT na základě písemných smluv. Každá smlouva obsahuje jak vymezení služby, tak vymezuje investiční nástroje, kterých se smlouva dotýká. Patria poskytuje následující hlavní a doplňkové investiční služby:

  • přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
  • provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníků,
  • obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
  • investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
  • upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání,
  • umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání,
  • úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
  • poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí,
  • poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků,
  • poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a
  • provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb.
 2. Investiční nástroje

  Rámcový výčet a vymezení investičních nástrojů naleznete v obchodních podmínkách společnosti Patria, stejně jako rámcové upozornění na rizika, která jsou s jednotlivými typy investičních nástrojů spojena. Bližší informace k povaze a vlastnostem investičních nástrojů a rizikům spojených s investičními nástoji naleznete v dokumentu na internetových stránkách Patrie v sekci MiFID (Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích).

  Investiční nástroje jsou v ZPKT definovány jako investiční cenné papíry (zejména akcie a dluhopisy), cenné papíry kolektivního investování, nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu) a deriváty (např. opce, futures, swapy, forwardy).

 3. Opatření na ochranu majetku zákazníků a systém odškodnění zákazníků

  Právní vztahy mezi Patrií a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.

  Investiční nástroje koupené v České republice jsou evidovány ve společnosti Centrální depozitář cenných papírů nebo v samostatných evidencích investičních nástrojů vedených Patrií nebo jiným oprávněným obchodníkem s cennými papíry. Investiční nástroje koupené v zahraničí jsou drženy u renomovaných zahraničních správců nebo depozitářů cenných papírů, při jejichž výběru postupuje Patria s odbornou péčí. Patria drží investiční nástroje svých zákazníků u zahraničních správců cenných papírů odděleně od účtů, na kterých jsou drženy investiční nástroje Patrie.

  Patria nepoužije bez souhlasu zákazníka jeho investiční nástroje k obchodům na vlastní účet Patrie nebo k obchodům na účet jiného zákazníka. V případě použití investičních nástrojů zákazníka k takovýmto obchodům bude Patria informovat zákazníka o svých povinnostech vyplývajících z právních předpisů.

  Případné reklamace či stížnosti zákazníků na způsob nebo výsledek provedení konkrétní služby společností Patria se vyřizují v souladu s reklamačním řádem. Zákazník je oprávněn kdykoliv se obrátit se stížností na ČNB.

  Společnost Patria je účastníkem záručního systému zabezpečovaného Garančním fondem obchodníků s cennými papíry (dále jen "Garanční fond"). Garanční fond je právnickou osobou zřízenou v souladu s ustanovením § 128 a násl. ZPKT. Cílem Garančního fondu je zabezpečení záručního systému pojištění a poskytování náhrad zákazníkům obchodníka s cennými papíry vyplývajících z jeho neschopnosti plnit své závazky vůči zákazníkům z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční situací. Systému pojištění zabezpečovaného Garančním fondem se povinně účastní všichni obchodníci s cennými papíry. Podrobnosti o činnosti a působnosti Garančního fondu upravuje jeho statut, jehož znění je publikováno na internetové adrese www.gfo.cz.

  Náhrada se Zákazníkovi poskytuje ve výši a za podmínek stanovených ZPKT, maximálně však ve výši odpovídající 20.000,- EUR. Společnost Patria poskytne zákazníkovi na vyžádání informace týkající se postavení Garančního fondu a jeho orgánů, způsobu výpočtu výše a stanovení rozsahu náhrady poskytované Zákazníkům, podmínek poskytování náhrady z Garančního fondu a podmínek vyplacení náhrady z Garanční fond.

 4. Informace o obsahu závazkového vztahu, včetně smluvních podmínek, týkajícího se požadované investiční služby

  Veškeré smlouvy uzavírané mezi Patrií a zákazníky vymezují práva a povinnosti smluvních stran. Obsah závazku lze zjistit před uzavřením konkrétní smlouvy, jakož i kdykoliv v průběhu poskytování investičních služeb. Veškeré smlouvy pro fyzické i právnické osoby jsou k dispozici na internetových stránkách Patrie v sekci Dokumenty. Na požádání Vám bude poskytnuta smlouva k bližšímu prostudování a vysvětleny všechny případné dotazy.

 5. Třídění zákazníků

  Směrnice MiFID zavádí zcela nové třídění zákazníků, které má zajistit každé kategorii zákazníků adekvátní míru ochrany. Patria je povinna rozlišit své zákazníky do tří vymezených kategorií: “Běžní zákazníci” (angl. retail clients), “Profesionální zákazníci” a “Způsobilé protistrany”. MiFID zakotvuje pravidla, za jakých je zákazníkovi na žádost umožněn přechod (volba) mezi jednotlivými kategoriemi. Více informací o třídění zákazníků a volitelných režimech naleznete v obchodních podmínkách společnosti Patria.

 6. Střet zájmů

  Patria implementovala pravidla a postupy a přijala opatření za účelem identifikace a omezení možnosti střetu zájmů v souladu s platnými právními předpisy. Podrobnější informace naleznete v dokumentu Opatření k omezení střetu zájmů.

 7. Best Execution včetně souhlasů zákazníka

  Směrnice MiFID požaduje, aby obchodníci s cennými papíry zavedli a trvale uplatňovali mechanismus (pravidla a postupy) pro provádění pokynů s nejlepším možným výsledkem pro Běžné zákazníky (“Best execution”). Podrobnější informace o této povinnosti a o opatřeních pro provádění pokynů, která Patria implementovala, naleznete v dokumentu Informace o pravidlech provádění pokynů. Směrnice MiFID rovněž v rámci požadavků na Best execution vyžaduje, aby obchodníci s cennými papíry obdrželi od svých zákazníků řadu souhlasů ohledně specifických aspektů poskytovaných investičních služeb. V prvé řadě je Patria povinna obdržet předchozí souhlas s pravidly pro provádění pokynů. Za účelem Vaší možnosti čerpat veškeré výhody spojené s Best execution, Patria potřebuje Váš výslovný souhlas s možností provádět pokyny i na jiných převodních místech než regulovaný trh nebo vícestranný obchodní systém a s oprávněním Patrie rozhodnout, zda (ne)zveřejní Vaše nerealizované pokyny s limitní cenou.

  Dokumenty

  Poobchodní transparentnost

  Zveřejnění limitních pokynů

  Související odkazy

Nemám dostatek peněžních prostředků.

Nemám dostatek peněžních prostředků

Nabízíme Vám možnost obchodování na úvěr. Půjčíme Vám peníze na obchodování s cennými papíry za výhodných podmínek.

Obchodování nanečisto?

Obchodování nanečisto?

Vyzkoušejte si obchodování na demo účtu s jedním milionem korun a poznejte, jak by byly vaše investice úspěšné!

Analytická a zpravodajská podpora?

Analytická a zpravodajská podpora

Nastavte si zasílání analytických zpráv, vytvořených na jednotlivé české i zahraniční akcie.

Chci mít vše pod kontrolou

Chci mít vše pod kontrolou

SMS či emailové upozornění na změnu ceny či hodnotu Vašeho portfolia, stejně jako potvrzení provedení obchodu.